Робота з організації праці та управління

Таблиця 17

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
Планування роботи
Зібрати, проаналізувати поточну інформацію; визначити основні завдання року, уточнити терміни виконання завдань, виконавців, написати пояснювальну записку. Підготувати проект плану до обговорення на всіх рівнях, доопрацювати після обговорення. Подати на узгодження і затвердження:
1. план бібліотеки один план 150 год
2. план структурного підрозділу один план 60 год
Щоденний облік роботи в структурних підрозділах 2 год
Зведений статистичний облік у бібліотеці
Підбити підсумки за основними показниками діяльності бібліотеки за:
3. місяць один
запис
15 хв
4. квартал один
запис
20 хв
5. рік один
запис
25 хв
Складання звітів
6. Прийняти планово-звітні документи від структурних підрозділів з вибірковою перевіркою відповідності статистичних даних первинним обліковим документам один документ 10 хв
7. Скласти зведену таблицю основних показників. Проаналізувати дані одна таблиця 1 год
Скласти аналітичний звіт: проаналізувати діяльність підрозділів і бібліотеки, відзначити зміни за рік, написати текст, подати на узгодження та затвердження:
8. звіт бібліотеки за рік один звіт 90 год
9. звіт структурного підрозділу за рік один звіт 30 год
Звіт перед користувачами і населенням 1
10. Визначити дату проведення звіту, порядок денний, запросити користувачів, населення, представників владних структур та громадських організацій, партнерів і спонсорів. Підготувати прес-реліз з коротким звітом, написати сценарій, узагальнити зауваження і пропозиції користувачів та жителів громади,  скласти план їх реалізації. Участь у заході один
захід
20 год
Підготовка виробничих нарад1
Визначити порядок денний, коло учасників, підготувати короткий виклад питань, запросити учасників наради, підготувати приміщення:
11. нарада працівників бібліотеки одна
нарада
6 год
12. нарада працівників структурного підрозділу одна
нарада
3 год
13. оперативна нарада одна
нарада
30 хв