Організація бібліотечного фонду

Таблиця 3

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Інвентаризація бібліотечного фонду    
1. Написати контрольний талон на документ, наявний у фонді. Зазначити на ньому інвентарний номер, шифр, прізвище та ініціали автора, заголовок, рік, місце видання, ціну, місце збереження. Зробити позначку на документі, відповідно до прийнятого методичного рішення, щодо організації та проведення інвентаризації один
талон
2 хв
2. Опрацювати читацькі формуляри та абонентів МБА, ВСО: написати контрольні талони один талон 1 хв
3. Звірити контрольні талони з обліковими формами, внести необхідні дані згідно п. 1 один талон 5 хв
4. Розкласти контрольні талони за формами облікових документів: інвентарна книга, обліковий каталог, описи. Проставити розпізнавальний знак один талон 30 с
  Розставити контрольні талони:    
5. за інвентарними номерами один талон 15 с
6. за алфавітом прізвищ авторів або заголовків один талон 25 с
7. Звірити контрольні талони з формами облікових документів: інвентарна книга, обліковий каталог, описи. Зробити відповідну позначку на талоні та у формі облікового документа один талон 30 с
8. Переглянути форми індивідуального обліку бібліотечного фонду. На документ, що не пройшов інвентаризацію, виписати контрольний талон один
документ
1 хв 5 с
9. Розшук документів, що не пройшли інвентаризацію один
документ
5 хв
10. Скласти список відсутніх документів, що були виявлені в результаті інвентаризації одна назва 1 хв 30 с
  Вилучення документів з фонду    
  Відібрати документи з метою вилучення з фонду як:    
11. непрофільні, надмірної дублетності один
документ
4 хв
12. застарілі за змістом один
документ
4 хв
13. зношені один
документ
1 хв
14. Розкласти документи відповідно до причини вилучення, звірити з книжковим формуляром (для тих бібліотек, в яких ведуться книжкові формуляри) один
документ
30 с
15. Підібрати книжкові формуляри на документи за інвентарними номерами або алфавітом, а на періодичні видання – за роками та номерами один

формуляр

40 с
16. Підготувати «Опис на вилучення з бібліотеки…» документів. одна позиція 30 с

 

17. Оформити акт на вилучення документів (кількість, вартість, причина списання) один акт 1 год
18. Погасити інвентарний номер і штемпель бібліотеки на документі один
документ
36 с
19. Підготувати списані документи для передачі в обмінний фонд, для здачі в макулатуру або їх ліквідацію (зв’язати у пачки) одна пачка 5 хв
  Документообмін    
20. Передача документів у інші бібліотеки та організації (складання актів-описів на документи, що передаються) один

документ

30 с
  Видача комплектів документів у тимчасове користування підрозділам бібліотеки    
21. Прийняти замовлення на комплект документів, який замовляється до структурного підрозділу бібліотеки одне замовлення 2 хв
22. Підібрати документи в комплекти. Написати другий примірник книжкового формуляру (індикатора) один

документ

4 хв
23. Видати комплекти документів, позначити на книжковому формулярі (індикаторі) дату видачі, сиглу структурного підрозділу, який отримує комплект один

документ

30 с
24. Прийняти комплекти документів від структурних підрозділів. Зробити відмітку про повернення на книжковому формулярі (індикаторі), вкласти його в документ один

документ

20 с
  Задоволення запитів користувачів за внутрісистемним обміном (ВСО)    
25. Прийняти замовлення зі структурного підрозділу центральної бібліотеки. Визначити місце знаходження замовленого документа один документ 1 хв 30 с
26. Підібрати документи згідно із замовленнями: зробити позначку на замовленні один

документ

3 хв
27. Розставити замовлення та книжкові формуляри на видані документи у картотеку один

документ

30 с
28. Прийняти документ з іншого структурного підрозділу, перевірити на неушкодженість один

документ

30 с
29. Вийняти замовлення на повернений документ з картотеки, вкласти книжковий формуляр один

документ

30 с
30. Забезпечити процеси доставки замовленого документа та його повернення до місця постійного зберігання одна кур’єрська поїздка 1 год
  Підшивання газет і тонких журналів    
31. Визначити формат, вкласти комплект журналів у папку відповідного формату, зав’язати. Винести шифр, назву, рік видання, номери журналів на палітурку комплекту один комплект 15 хв
32. Розкласти газети за назвами, у прямій хронологічній послідовності, перевірити на повноту номерів, вкласти до картонної обкладинки (папки), проколоти дірки, прошнурувати, оформити обкладинку (назва, рік, місяць) один комплект 15 хв
  Санітарно-гігієнічні заходи    
33. Знепилити фонд вручну за допомогою підручних засобів (драбина, робочий столик, візок, відро, ганчірки та ін.) одна
метро-полиця 
15 хв
34. Перевірити правильність розстановки фонду після знепилювання одна
метро-полиця 
5 хв

 

 

3.1  Вивчення бібліотечного фонду

Таблиця 4

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Підготовча робота до вивчення бібліотечного фонду    
1. Скласти план роботи з вивчення певного розділу або частини бібліотечного фонду один план 4 год
2. Скласти таблиці з різноманітних аспектів вивчення одна
таблиця
10 хв
3. Провести інструктаж для виконання робіт з вивчення бібліотечного фонду один

інструктаж

1 год
  Статистичне вивчення певного розділу бібліотечного фонду    
4. Заповнити статистичні таблиці (за обсягом, динамікою поповнення та ступенем використання) на підставі облікової документації (Книга сумарного обліку, звітна документація) одна

позиція

1 год
5. Переглянути на стелажах документи розділу книжкового фонду, що вивчається. Внести дані у таблицю первинної статистики. Узагальнити отримані статистичні дані. Розрахувати показники книгозабезпеченості, обертаності, читаності та ін. розділу, що вивчається одна

таблиця

1 год
  Визначення пасивної частини фонду    
6. Визначити причини утворення пасивної частини бібліотечного фонду: надмірна дублетність, застарілість, непрофільність, недостатнє розкриття фонду тощо один

документ

20 с
  Складання та аналіз таблиць з вивчення бібліотечного фонду    
  Скласти таблиці:    
7. складу і використання розділу бібліотечного фонду, що вивчається одна
таблиця
1 год 15 хв
8. ступеню використання розділу фонду за різними аспектами (галузевому, за видами  видань, типами та ін.) одна
таблиця
1 год 20 хв
9. даних щодо пасивної частини розділу бібліотечного фонду за причинами її створення одна
таблиця
1 год 15 хв
10. Підготувати аналіз використання документних ресурсів бібліотеки з визначеної тематики чи розділу. Розробити пропозиції. Ознайомити з результатами вивчення працівників бібліотеки один авторський аркуш 64 год
11. Скласти план заходів реалізації пропозицій за результатами вивчення фонду один

план

3 год