Дослідницька діяльність бібліотеки

Таблиця 11

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
1. Здійснити бібліографічне опрацювання теми дослідження, роботу в архівах, вивчення нормативно-технічної документації, інформації про аналоги та інші матеріали, які стосуються теми, що досліджується. Скласти бібліографічний список використаної літератури одне

дослідження

40 год
  Збір первинної інформації    
2. Анкетування (до 15 позицій) одна
анкета
15 хв
3. Опитування (до 10 позицій) одне інтерв’ю 20 хв
4. Спостереження один бланк 20 хв
5. Аналізування статистичних документів один документ 20 хв
6. Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту. Узагальнення результатів дослідження один звіт 10 год

 

6.2. Методична робота

Таблиця 12

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Аналіз статистичних даних    
1. Здійснити збір статистичних даних з попередньою звіркою із первинними обліковими документами бібліотек, що знаходяться у сфері методичного впливу одна таблиця 2 год
2. Заповнити  статистичні таблиці одна таблиця 2 год
3. Провести відповідні підрахунки: підсумкових даних та відносних показників одна таблиця 2 год
4. Узагальнити статистичні дані. Підготувати зведений документ для заповнення форм державної статистичної звітності одна таблиця 4 год
5. Підготувати видання щодо зведених статистичних даних діяльності підвідомчих бібліотек «Бібліотечні сторінки» одне видання 10 год
  Підготовка лекції, консультації    
6. Розробити план лекції, консультації, підібрати, вивчити матеріал. Скласти список літератури до лекції, консультації. Написати текст   40
  Індивідуальне підвищення кваліфікації працівників бібліотек (Центр професійної інновації):    
7. одна програма одна програма 8 год
8. одне навчання одне навчання 8 год
9. прийняття атестації одна атестація 4 год
10. виходи з метою навчання один вихід 8 год
  Підготовка тренінгу, майстер-класу, семінар    
11. Визначити мету і завдання заходу; розробити проблемну ситуацію; спрогнозувати очікувані результати один захід 40 год
  Підготовка мультимедійної презентації    
12. Скласти тези, підібрати та відсканувати фотографії, оформити слайди презентації у програмі Power Point один слайд 1 год
  Проведення практикумів, методичного дня    
13. Практикум. Визначити теми, завдання, вправи. Підготувати базу для проведення. Скласти графік і уточнити терміни проведення занять Один практикум 40 год
14. Методичний день (День творчої ініціативи)    
15. Визначити тему, завдання, вправи. Виявити літературу з теми, скласти програму одне заняття 8 год
16. Консалтинговий день один день 8 год
17. Методичний бранч один бранч 1 год
  Проведення практики студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів    
18. Підготувати й організувати практику студентів (до 30 днів). Розробити план практики, погодити його з керівником практики (представником навчального закладу). Скласти графік відвідування структурних підрозділів. Організувати практичні заняття. Підбити підсумки практики. Скласти характеристики практикантів одна практика 90 год
  Проведення практичного заняття    
19. Підготувати практичні заняття. Скласти завдання з виконання бібліотечного процесу, який вивчається, розробити контрольні запитання, підготувати тематичний список літератури до завдання. Написати тези одне
заняття
20 год
  Відвідування бібліотек з метою вивчення роботи і надання методичної допомоги    
20. Підготуватися до відвідування. Уточнити терміни і мету. Ознайомитися з наявними документами та матеріалами попередніх виїздів і публікацій у пресі. Скласти програму (план). одне відвідуван. 8 год
21. Підготувати довідку за наслідками відвідування один авторський аркуш 8 год
22. Обговорити результати відвідування одне від-рядження 4 год
23. Дайджест за аналізом діяльності роботи бібліотек один дайджест 40 год
24. Тематичний аналіз один аналіз 40 год
25. Експертно-діагностичне вивчення роботи бібліотек (комплексне вивчення). Перевірка, перевірка за наслідками довідки, написання довідки, засідання ради при директорі. одне вивчення 40 год
26. День якості один день 16 год

 

6.3.Довідково-бібліографічна робота

Таблиця 13

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Складання рекомендаційного бібліографічного посібника: покажчика, огляду, бесіди, довідника    
1. Визначити тематику та адресність посібника1. Виявити і відібрати документи. Скласти картотеку первинного відбору документів. Ознайомитися de-vizо зі змістом відібраної літератури.

Підібрати та ознайомитись із рецензіями, критичними статтями. Розробити, написати та обговорити проспект. Проконсультуватися зі спеціалістами.

Зробити бібліографічні описи документів. Написати анотації рекомендаційного характеру, вступ, передмову. Структурувати матеріал. Підготувати допоміжні покажчики, додатки, підібрати ілюстрації. Підготувати коментарі, примітки.

Обговорити проект посібника. Доопрацювати згідно із зауваженнями

один авторський аркуш 300 год
  Підготовка анотованого рекомендаційного бібліографічного списку    
2. Визначити тему. Виявити і відібрати документ. Зробити бібліографічні описи. Згрупувати матеріал. Написати вступ один авторський аркуш 80 год
 

 

Складання бібліографічного запису (опису, анотації)    
3. Скласти бібліографічний запис: вивчити документ, скласти заголовок опису, перевірити запис, внести виправлення один

запис

5 хв
  Скласти анотацію: вивчити та проаналізувати документ, написати текст анотації:    
4. до книги одна
анотація
7 год
5. до статті одна
анотація
3 год

 

 

6.4. Організаційна робота

Таблиця 14

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Підготовка та проведення семінару, засідання за «круглим столом»

 

   
1. Визначити учасників, керівника, термін і місце проведення семінару, засідання за «круглим столом». Розробити програму. Здійснити інформаційне забезпечення (поточний зв’язок з учасниками, розсилка матеріалів). Участь у заході. Аналіз та оцінка семінару, засідання за «круглим столом» один захід 40 год

 

  Організація засідань ради при директорі    
2. Визначити порядок денний і дату проведення засідання, уточнити склад учасників. Підготувати документи, організаційні заходи (повідомлення про засідання, підбір матеріалів). Оформити протокол і рішення одне засідання 16 год